COVID-19 UPDATE: We are processing orders as usual and are still shipping within 1 business day.

Privacy Policy

Productpine neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Productpine altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit document wordt het privacy beleid wat Productpine voert uiteengezet. Productpine raadt je daarom ook aan om dit privacy beleid aandachtig door te nemen. De bepalingen in dit privacy beleid zijn van toepassing op de (persoons-)gegevens van gebruikers van Productpine. Deze (persoons-)gegevens worden door Productpine verwerkt in het kader van de gesloten Overeenkomst met de leerling. Door de website van Productpine (hierna: ‘Website’) te gebruiken, geef je aan kennis te hebben genomen van het onderstaande beleid.

Alle met een hoofdletter geschreven woorden worden gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Productpine.

 1. Wie is Productpine?

Productpine is een B.V. (KvK-nummer 74515942), kantoorhoudende te (1016BG) Amsterdam aan de Herengracht 221. Productpine is hét ontdekkingsplatform voor de nieuwste innovaties.

 1. Welke informatie wordt door Productpine verzameld en verwerkt?

Account aanmaken

Om gebruik te maken van de diensten die Productpine aanbiedt moet je een persoonlijk account aanmaken waarbij je je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer invult. Voor het afhandelen van de betaling biedt Productpine de mogelijkheid om per iDeal te betalen. Om uw betaling te kunnen verwerken vraagt Productpine om je betalingsgegevens. De verzochte gegevens kunnen onder andere jouw naam of rekeningnummer bevatten. Alle gegevens blijven altijd afgeschermd voor andere gebruikers en worden door Productpine alleen gebruikt voor het verwerken van de betaling.

Automatisch gegenereerde informatie

Om Productpine optimaal te laten werken, pagina’s sneller en beter te kunnen weergeven en om de Website te kunnen beveiligen tegen misbruik, heeft Productpine bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit je IP-adres waarmee je computer herkent kan worden, het type browser wat je gebruikt (zoals Chrome, Firefox, Safari of een andere browser), het computersysteem wat je gebruikt, je accountnummer, de pagina’s die je op de Website bezoekt en “cookies”. Dit wordt samen ook wel automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens je gebruik van Productpine. Productpine genereerd deze informatie alleen als je de Website van Productpine zelf gebruikt, niet daarbuiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze Website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over Websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Productpine verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten Overeenkomst en om je de overeengekomen diensten aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
 • Het afhandelen van jouw betaling. Financiële gegevens worden nooit op een Website gepubliceerd door Productpine en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de Overeenkomst;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief of informatie omtrent de eigen, gelijksoortige diensten van Productpine, alsmede om je gebruikersinformatie, rapportage, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Productpine uit te kunnen voeren of te verbeteren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Productpine analyseert jouw gedrag op de Website om daarmee de Website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.

Mocht je geen e-mailberichten van Productpine willen ontvangen, dan kun je je afmelden via [email protected]. Een mogelijkheid om je af te melden is ook in elke e-mail die door Productpine aan jou wordt gestuurd opgenomen. Voor sommige berichten is het echter niet mogelijk om je af te melden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om serviceberichten en berichten die een aankoop bevestigen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Productpine neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Wij nemen dus geen besluiten door middel van computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Productpine) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Productpine bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia, e-mailadres, telefoonnummer en andere persoonsgegevens
  • Bewaartermijn: Twee jaar
  • Reden: Vergemakkelijking toekomstig gebruik van Productpine
 • Facturen
  • Bewaartermijn: Zeven jaar
  • Reden: Op grond van de Wet op de Omzetbelasting en de Uitvoeringswet Omzetbelasting

Delen van persoonsgegevens met derden

Productpine verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze Overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Productpine blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Productpine kan de Website echter wel overdragen aan een derde. Gebruiker stemt er bij het aanmaken van een account mee in dat zijn/haar persoonsgegevens in dat geval mede worden overgedragen aan die derde.

 1. Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een Website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Productpine gebruikt zijn alleen technische en functionele cookies. Daarnaast maakt Productpine gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de Website en jouw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze Website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe kan ik gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Productpine wil graag duidelijk zijn over de manier waarop ze met je persoonsgegevens omgaat. Dit privacy beleid levert daar een bijdrage aan.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Productpine en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine-readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Productpine wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen van het privacy- en cookiebeleid

Productpine kan haar privacy- en cookiebeleid aanpassen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wijzigingen aanbrengen zullen deze wijzigingen bekend worden gemaakt op de Website en/of gecommuniceerd worden per e-mail.

Dit privacy-beleid is laatst gewijzigd op 5 november 2019.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, neem dan graag contact met ons op via [email protected]